Actievoorwaarden

Deze CLAFIS actievoorwaarden (hierna: ‘actievoorwaarden’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties van CLAFIS Ingenieus. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderliggende ‘actievoorwaarden’.

 1. Deelnemers vanaf 21 jaar, welke een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met CLAFIS, komen in aanmerking voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. CLAFIS kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 3. De winnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is CLAFIS gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 6. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. CLAFIS is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 7. De prijs bestaat uit een CLAFIS verrassingspakket. Er kan bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 8. Deelname aan de actie is alleen geldig als de deelnemer binnen de actieperiode van 29 juni 2018 tot en met 10 september 2018 reageert naar communciatie@clafis.com of haar of zijn foto deelt via social media.
 9. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag.
 10. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is CLAFIS gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 11. Voor 1 oktober 2018 zal de gewonnen prijs persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 12. Een onafhankelijke jury maakt een selectie uit de ingezonden foto’s waarop werknemers van CLAFIS kunnen stemmen. De foto met de meeste stemmen wint.
 13. Gebruikmaking van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. CLAFIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 14. CLAFIS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 15. CLAFIS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van het CLAFIS intranet en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 16. Alle extra activiteiten en kosten naast de aangegeven prijs vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar.
 17. CLAFIS is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 18. CLAFIS is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat CLAFIS daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door CLAFIS op het CLAFIS intranet op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 19. Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de actievoorwaarden aan.
 20. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: communicatie@clafis.com. CLAFIS zal zo spoedig mogelijk reageren.
 21. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorziet beslist CLAFIS.