19 juli 2018 In de media

De werkgroep Industriecluster Rotterdam-Moerdijk heeft een rapport gepubliceerd met concrete voorstellen hoe de industrie in de regio kan bijdragen aan de klimaatdoelen. Als de voorgestelde projecten worden uitgevoerd, vermindert de industrie haar CO2-emissie met bijna tien megaton CO2 per jaar in 2030.

Na een periode waarin zoveel mogelijk efficiency en optimalisatie wordt gebracht in het bestaande energiesysteem, vormen elektrificatie en het gebruik van waterstof de hoekstenen van een nieuw systeem voor energie en grondstoffen. De werkgroep heeft hiermee de focus zowel op de korte als op de lange termijn gehouden. Er is dus ook een route uitgestippeld richting 2050 om het energie- en grondstoffensysteem te vernieuwen.

Energie-infrastructuur

Daarvoor is een lijst met zogenoemde enablers opgesteld, op basis waarvan projecten kunnen worden gerealiseerd. Het gaat vooral om een uitbreiding van energie-infrastructuur, zoals warmtenetten, CO2-transport en opslaginfrastructuur, stoomnetten, verzwaring van het elektriciteitsnet voor elektrificatie van de industrie en het uitbreiden van het waterstofnet.

Bij dat laatste gaat het ook om het creëren van voldoende aanbod van waterstof. Dit betekent volgens de werkgroep het opschalen van elektrolyse voor de productie van groene waterstof (vooral op basis van offshore wind) en het onmiddellijk uitbreiden van het aanbod blauwe waterstof (op basis van restgassen of aardgas waarbij de vrijkomende CO2 meteen wordt opgeslagen).

Belangrijk hierbij is dat de keuze voor elektrificatie en waterstof onafhankelijk(er) kan worden gemaakt van het nog op te schalen aanbod van zon- of windenergie en groene waterstof en andere technologische vernieuwingen. Dit om onnodige ketenafhankelijkheid in de investeringsbeslissingen te vermijden. Tegelijkertijd valt een eventuele versnelling van de uitrol van wind op zee niet los te zien van de groei van de vraag in de industrie. Vraagontwikkeling in het cluster kan de investeringsrisico’s voor wind op zee verlagen.

Tot slot is van belang dat emissiereducties bij elektrificatie wel als CO2 -reductie moeten kunnen worden ingeboekt, ook al sluiten nieuw aanbod en vraag (tijdelijk) niet aan. Het aanbieden van blauwe waterstof kan de periode van opschaling en beschikbaarheid van groene waterstof klimaatneutraal overbruggen.

Ketensamenwerking

Onderdeel van de noodzakelijke transitie is intensivering van ketensamenwerking en verdere chemische recycling, juist in de regio Rotterdam-Moerdijk. Het is dan ook belangrijk een breed draagvlak voor de plannen krijgen zodat er met vele coalities en maatwerk voortgang op de projecten kan worden gemaakt. De kracht van het pakket van maatregelen voor 2030 is dat dit technisch nu kan worden geïmplementeerd.

Download hier het rapport.

Bron: petrochem.nl